Algemene voorwaarden

Wima Bowling&Partycenters

1. Toepassingsgebied

Onderhavige algemene voorwaarden maken integraal deel uit van alle offertes en van alle met de NV Wima Bowling&Partycenters  gesloten overeenkomsten.
Afwijkende bedingen gelden uitsluitend en voor zover deze uitdrukkelijk én schriftelijk werden aanvaard door de NV Wima Bowling&partycenters

2. Totstandkoming overeenkomsten

Onze offertes zijn geldig gedurende 30 dagen en zijn louter informatief.

Alle overeenkomsten komen uitsluitend tot stand door de schriftelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van de offerte of betaling van een voorschot, behoudens andersluidend beding, ten belope van 50 % van het bedrag van offerte, en dit binnen de zeven kalenderdagen na de datum van de offerte.

De schriftelijke onvoorwaardelijke aanvaarding van de offerte dient te worden toegezonden of gemaild aan de NV Wima Bowling & partycenters met zetel gevestigd te 2627 Schelle, Boomsesteenweg 35.

Een begin van uitvoering aan de overeenkomst, geldt evenzeer als bevestiging.

3. Annulering

De overeenkomst kan slechts rechtsgeldig worden geannuleerd bij een ter post aangetekend schrijven, mits betaling van een opzeggingsvergoeding van:

  • 100 % van het bedrag van de overeenkomst, verminderd met de ontvangen voorschotten, indien de annulering  gebeurt 7 dagen vooraf;
  • 75 % van het bedrag van de overeenkomst, verminderd met de ontvangen voorschotten, indien de annulering gebeurt één maand vooraf;
  • 50 % van het bedrag van de overeenkomst, verminderd met de ontvangen voorschotten, indien de annulering gebeurt twee maanden vooraf;
  • 25 % van het bedrag van de overeenkomst in alle andere gevallen;

Dit alles behoudens het recht voor de NV Wima Bowling & partycenters om voor zover hiertoe aanleiding bestaat een hogere vergoeding te vorderen


4. Uitvoering van de overeenkomsten

4.1 
Voor de uitvoering van haar verbintenissen, is het de NV Wima Bowling & partycenters toegelaten beroep te doen op derden.

4.2
Wijzigingen in het aantal gasten voor de geboekte activiteit dienen schriftelijk of per mail te worden medegedeeld aan de NV Wima Bowling& Partycenters.

Vermindering van aantal gasten gebeurt onder volgende voorwaarden :

  • 50% van het opgegeven aantal gasten tot 6 weken voor evenement
  • 20% van het opgegeven aantal gasten tot 2 weken voor evenement
  • 10% van het opgegeven aantal gasten tot 1 week voor evenement

Minder dan 1 week op voorhand worden geen verminderingen van aantal gasten aanvaard.
4.3
Indien door onvoorziene omstandigheden sommige van de overeengekomen spijzen en dranken niet kunnen geleverd worden, dan behoudt de NV Wima Bowling & partycenters zich het recht voor het menu aan te passen met gelijkwaardige dranken en spijzen, zonder dat dit aanleiding kan geven tot prijsvermindering of schadevergoeding.

4.4
De klant is verplicht zich in regel te stellen met, en verantwoordelijk voor het vervullen van, alle administratieve verplichtingen voor de activiteit die hij organiseert, zoals bijvoorbeeld het vragen van toelating aan de overheid, SABAM, e.d.

4.5.
De klant is integraal verantwoordelijk het handelen of nalaten van zijn gasten en dient in te staan voor alle nuttige verzekeringen dienaangaande.

De klant dient, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, in te staan voor alle nuttige verzekeringen m.b.t. de organisatie en het gebruik van de installaties en infrastructuur. De NV Wima Bowling & partycenters NV is gerechtigd ten allen tijde bewijs van de polis én de premiebetaling op te vragen.

De klant vrijwaart NV Wima bowling & partycenters  en haar bestuurders voor welkdanige aanspraken welke rechtsreeks jegens hen zouden kunnen worden gesteld door gasten van de klant.

5. Schade

Schade aan de installaties en de infrastructuur van de NV Wima Bowling & partycenters valt solidair onder de verantwoordelijkheid van diegene die de schade heeft veroorzaakt én de klant. 
Bij gebreke aan schriftelijke en voorafgaande opmerkingen, wordt de klant geacht de installaties en infrastructuur te hebben ontvangen in perfecte staat.

6. Veiligheidsvoorschriften / geluidsoverlast

De NV Wima Bowling & partycenters is niet contractueel noch buitencontractueel aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de niet-naleving van de voormelde voorschriften inzake veiligheid, brandpreventie, geluidsoverlast, e.d.

7. Klachten

Om ontvankelijk te zijn, moet elke klacht per aangetekende post worden geformuleerd binnen de 8 dagen. Na deze termijn worden de leveringen en prestaties beschouwd als zijnde definitief aanvaard. Voor geleverde spijzen en drank is na verbruik geen klacht meer mogelijk.

Voor zover de aansprakelijkheid van de NV Wima Bowling & partycenters is betrokken, is deze slechts beperkt tot de directe schade welke maximaal beperkt is tot de prijs  voor volledige uitvoering van de overeenkomst.

8. Overmacht

Gevallen van overmacht, en om welke redenen ook, alle storingen en belemmeringen in het bedrijf en bij de afleveringen, alle onvoorziene gebeurtenissen bij NV Wima Bowling & Partycenters of bij de firma?s waar wij onze goederen betrekken, alle transportbelemmeringen of vertragingen, voorts het niet leveren van de goederen door leveranciers, stakingen, uitsluitingen, uit- of invoerverbod of beperking, brand of ongevallen, mobilisatie, oorlog of onlusten of wetsbepalingen, geven ons het recht onze  leverings- en uitvoeringsverplichtingen gedeeltelijk en definitief of tijdelijk te annuleren of op te schorten, zonder dat NV Wima Bowling & Partycenters aansprakelijk kan worden gesteld voor de hierdoor veroorzaakte schade.

9. Prijzen - Betaling

9.1
De vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW, tenzij andersluidend vermeld.

De NV Wima Bowling & Partycenters behoudt zich  het recht voor om de prijzen te herzien in geval van gevoelige wijziging van de marktprijzen der producten.

9.2
Alle facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van de NV Wima Bowling & Partycenters.

9.3
In geval van niet betaling op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd zijn van 1 % per maand. Tevens zal in geval van niet betaling op de vervaldag een forfaitaire vergoeding van  10 % op het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 125 ¤.

Het trekken en/of aanvaarden van wissels houdt geen schuldhernieuwing in.

Het niet naleven van onze betalingsvoorwaarden geeft NV Wima Bowling & Partycenters het recht om alle prestaties leveringen en werken te schorsen op risico van de klant. Niet tijdige betaling op de vervaldag, wordt tevens aanzien als een ernstige wanprestatie, die NV Wima Bowling & Partycenters het recht geeft om de ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van één factuur, zullen alle facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden.

Compensatie is niet toegelaten tenzij mits schriftelijke voorafgaande toestemming.

Het is NV Wima Bowling & Partycenters toegelaten te allen tijde haar vordering over te dragen, dan wel te subrogeren aan derden.

10. Tegemoetkomingen en afstandsverklaring

In geen geval zal enige tegemoetkoming vanwege NV Wima Bowling & Partycenters, ongeacht de frequentie en de duur ervan, worden beschouwd als een novatie van deze algemene voorwaarden of in meer algemene zin, als een bron van rechten. Afwijking van één dezer bepalingen, houdt geen afstand in van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden.

11. Verjaring - Toepasselijk recht -  Bevoegde Rechtbank

11.1
Voor zover van toepassing, verklaart de klant uitdrukkelijk te verzaken aan de verkorte verjaringstermijnen voorzien het B.W..

11.2
Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met de NV Wima Bowling & Partycenters

11.3
Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht te Boom en de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.

Wima Schelle

Boomsesteenweg 35
2627 Schelle
03/888 21 77 (ook whatsapp)
wima.schelle@wima.be


Ma-Di-Wo-Do: 14u - 23u
Vrij: 14u - 02u
Za: 10u30 - 02u 
Zo: 9u30 - 23u 
OPGELET:
1/7/24 t/m 1/9/24 elke dag geopend vanaf 14u

Wima
Plezantstraat

Plezantstraat 264
9100 Sint-Niklaas
03/777.74.03
wima.plezantstraat@wima.be

Ma-Di-Wo-Do: 14u - 22u
Vrij: 14u - 01u
Za: 11u-01u
Zo: 9u30 - 22u

OPGELET: 1/7/24 t/m 1/9/24
maandag t/m zaterdag 14u-23u
zondag 10u-22u

Fun Factory by Wima
Grote Markt

Grote Markt 25
9100 Sint-Niklaas
03/777 34 99
funfactory@wima.be


Vrij: 19u - 24u
Za: 14u - 24u
Zo: 14u - 18u
OPGELET:
1/7/24 t/m 1/9/24 GESLOTEN

Betalingsmogelijkheden

Wij aanvaarden cash, maestro, visa, mastercard, amex, maaltijdcheques van Edenred